Header Ads

#ข่าวด่วน !! #ออมสินปล่อยกู้ฉุกเฉิน รายละ 50,000 ดอกเบี้ยโครตถูก ( อ่านรายละเอียด ).

Loading...
ข่าวด่วน !! ออมสินปล่อยกู้ฉุกเฉิน รายละ 50,000 ดอกเบี้ยโครตถูก ( อ่านรายละเอียด )วันนี้ทางเราได้ไปนำรายละเอียดของการกู้โครงการสินเชื่อมาฝากกัน

โครงการสินเชื่อเป็นการกู้มาเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน เป็นการให้กู้สำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรรายย่อยที่มีความจำเป็น โดยการกู้ครั้งนี้จะต้องไม่เป็นการกู้เพื่อปิดหนี้ก้อนเดิม โดยให้วงเงินในสินเชื่อต่อรายไม่เกิน 50,000 บาท โดยผู้กู้จะสามารถยื่นขอสินเชื่อภายใน 1 ปี จะต้องผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ไม่เกินร้อยละ 0.85 ต่อเดือน โดยที่ผู้กู้จะต้องใช้บุคคลค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน และ/หรือต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน


ทั้งนี้ ธนาคารฯ จะใช้หลักเกณฑ์พิจารณาสินเชื่อ โดยพิจารณาจากความสามารถในการชำระหนี้จากรายได้และค่าใช้จ่ายรวมของบุคคลในครอบครัวเป็นหลัก ซึ่งจะควบคู่กับการตรวจสอบประวัติการชำระหนี้จากเครดิตบูโร แต่จะไม่นำมาเป็นเงื่อนไขในการพิจารณาสินเชื่อ

คุณสมบัติผู้กู้

1 เป็นผู้ประกอบการรายย่อย หรือผู้มีรายได้ประจำ

2 เป็นผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย

3 อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้และระยะเวลาชำระคืนต้องไม่เกิน 65 ปี

4 เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

5 มีสถานที่ประกอบอาชีพแน่นอน

6 เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน

เอกสารประกอบการขอกู้เงิน (ผู้กู้)

1 รูปถ่าย 1 นิ้ว และภาพถ่ายกิจการ อย่างละ 1 รูป

2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนผู้กู้

3 สำเนาใบทะเบียนทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนการค้า หรือเอกสารอื่นที่แสดงว่าประกอบธุรกิจ เช่น สัญญาเช่าสถานประกอบการ, บิลใบสั่งซื้อสินค้า, แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ฯลฯ (ถ้ามี)

4 สำเนาใบเสร็จเงินกู้ หรือ Statement จากธนาคารที่ติดต่ออยู่ ย้อนหลัง 6 เดือน (ถ้ามี)

5 เอกสารหรือข้อมูลแสดงรายรับ – รายจ่าย

ผู้ค้ำประกัน

1.สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านผู้ค้ำประกัน

2.หนังสือรับรองการเป็นพนักงาน และสำเนาใบสำคัญจ่ายเงินเดือน เอกสารหรือข้อมูลแสดงรายได้

เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมไปเพื่อขอยื่นกู้
1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรอื่นที่มีเลขประจำตัวตามบัตรประชาชน
2 สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และ ผู้ค้ำประกัน
3 กรณีผู้กู้และผู้ค้ำประกันมีรายได้ประจำต้องต้องใช้หนังสือรับรองการเป็นพนักงานหรือเอกสารแสดงรายได้ เช่นสลิปเงินเดือน หรือหลักฐานอื่น เช่น สมุดบัญชีธนาคารที่มีการนำเงินเข้าบัญชี
4 สำเนาเอกสารหลักประกัน กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

อัตราดอกเบี้ยคงที่ตามประเภทของหลักประกันดังนี้

1.กรณีใช้บุคคลค้ำประกันคิดดอกเบี้ย 0.85% ต่อเดือน

2.กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันร่วมกับบุคคลค้ำประกันคิดดอกเบี้ย 0.75% และ

3.กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงินคิดดอกเบี้ย 0.50% ต่อเดือน สามารถผ่อนชำระหนี้ได้ทั้งรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส ราย 6 เดือน หรือรายปี ตามความสามารถในการชำระหนี้และที่มาแห่งรายได้ ชำระหนี้คืนเสร็จภายใน 5 ปี

ทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 100,000 ราย ผู้ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ Call Center 02 555 0555”
Powered by Blogger.