Header Ads

#แม่จ๋าอย่าช้า!#หากมีลูกอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด อย่าลืมไปลงทะเบียน เช็คสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดกันนะจ๊ะ !! ด่วน !! (รายละเอียด).

Loading...
หลังจากที่ครม. ได้มีการลงมติเรื่อง “เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด” โดยการขยายวงเงินจากเดิม 400 บาทต่อเดือน และขยายช่วงอายุตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 3 ปีพร้อมทั้งเพิ่มวงเงินให้เป็น 600 บาทต่อเดือนนั้น ตอนนี้ได้มีการประกาศยืดระยะเวลาลงทะเบียนเพิ่มเติมกันแล้วนะคะ

โดยจะเปิดรับลงทะเบียนเด็กที่เกิดในงบประมาณของปี 2559 และเด็กที่เกิดในช่วงปีงบประมาณของปีที่ 2560 ดังนี้
-เด็กที่เกิดในช่วงปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 ได้มีการเปิดรับลงทะเบียนไปแล้วตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึง 30 กันยายน 2559
-เด็กที่เกิดในช่วงปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 ได้มีการเปิดรับลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 โดยจะสิ้นสุดในการเปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 30 กันยายน 2560
คุณแม่สามารถไปลงทะเบียน “เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด” ได้ตามสถานที่ดังต่อไปนี้ค่ะ
1.ในกรุงเทพมหานคร ให้ไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตต่าง ๆ
2.ในต่างจังหวัดให้ไปลงทะเบียนที่สำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
3.ในพัทยา ให้ไปลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาเอกสารในการลงทะเบียน
1.แบบลงทะเบียน (ดร.01) (รับที่สถานที่ลงทะเบียน)
2.แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) ที่ได้รับการรับรองแล้ว
3.สำเนาบัตรประชาชนของคุณแม่
4.สำเนาเอกสารการฝากครรภ์ หรือสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
5.สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (นำมายื่นหลังคลอด)
6.สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (กรณีต้องการรับเงินผ่านบัญชี)
เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถรับเงินด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) หรือ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) หรือรับผ่านบัญชีธนาคาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)
กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) โทร. 0-2651-6532
ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

http://ok.upyim.co/101198/
Powered by Blogger.